Energia dla Wsi - IBSENERGIA.PL
ENERGIA DLA WSI
edycja 2023

Nabór wniosków 2023 w programie Energia dla Wsi

To pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego “Energia dla Wsi”. Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Wnioski można składać od 25 stycznia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wsparcie w ramach programu może być wypłacone w formie dotacji lub pożyczki.

Beneficjenci programu

 1. spółdzielnia energetyczna lub jej członek1w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.).
 2. powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub spółdzielnia rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie, o którym mowa w art. 38f ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz1378, z późn. zm.).
 3. Rolnik. osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej2, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi: 1) gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
 4. Dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Inwestycje objęte programem

Rodzaje inwestycji objętych finansowaniem dla rolników to budowa:

  • instalacji PV lub wiatrowych o mocy elektrycznej powyżej 50 kW i nie większej niż 1 MW,
  • elektrowni wodnych o mocy elektrycznej powyżej 10 kW i nie większej niż 1 MW,
  • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW i nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 MW.

Spółdzielnie energetyczne oraz ich członkowie mogą z kolei otrzymać dotację do instalacji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW i nie większej 10 MW:

 • modułów fotowoltaicznych,
 • turbin wiatrowych,
 • elektrowni wodnych.

Mogą one także otrzymać środki na budowę instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.