Mój Prąd - program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych - IBSENERGIA.PL
MÓJ PRĄD 6.0.
Nabór i dotacje na fotowoltaikę w 2024 r.

Chociaż nie znamy jeszcze szczegółów kolejnej edycji programu Mój Prąd, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już potwierdził, że dofinansowanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Szczegóły programu mają zostać przedstawione w niedługim, a data uruchomiania programu nie została określona. Poprzednie edycje programu Mój Prąd uruchamiane były na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. 

Do tego czasu przypominamy założenia programu “Mój Prąd 5.0.

Mój Prąd 5.0 - cel programu

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu (co jest możliwe zwłaszcza w przypadku zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej).

Piąta edycja programu “Mój Prąd” została uruchomiona 22 kwietnia 2023 r., a nabór wniosków upłynął do 31.12.2023 r.

Dofinansowaniu podlegały mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz inne urządzenia służące do magazynowania energii elektrycznej, magazynowania ciepła / urządzenia grzewcze (pompy ciepła), system zarządzania energią, kolektory słoneczne, których zakup i montaż nie został zakończony przed dniem 01.02.2020 r.

Dofinansowania udzielano na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kto może otrzymać dotację?

O dotację mogli ubiegać się Prosumenci:

 1. rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej [szczegóły]
 2. rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing [szczegóły],
 3. rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu “Mój Prąd” [szczegóły], pod warunkiem, że:
  1. mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.;
  2. zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii;
  3. do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie “Mój Prąd”.

O Programie

Kwota dotacji
 

Dofinansowanie w wysokości do do 50% kosztów na jedną instalację fotowoltaiczną, jednak nie więcej niż

58 000 zł

Czas trwania Programu
 

Nabór do „Mojego Prądu 5.0”
minął  

31 grudnia 2023 r.

Beneficjenci
 

Dla osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Na co
 

Zakup i instalacja:
paneli słonecznych, magazynów ciepła, pompy ciepła, magazynów energii elektrycznej, systemu zarządzania energią HEMS/EMS, kolektorów słonecznych c.w.u.

Warunek
 

Finansowane będą projekty zakończone i podłączone do sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

Jak złożyć wniosek
 

Samodzielnie – wniosek elektroniczny można złożyć na stronie www.mojprad.gov.pl

 I-BS.pl oferuje wsparcie przy składaniu wniosków.

Jak uzyskać dofinansowanie?

1.

Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną lub inne urządzenie z grupy kosztów.

2.

Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

3.

Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

4.

Złóż wniosek online w terminie
od 22.04.2023 r. do 31.12.2023 r.

5.

Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.

6.

Wypłata dotacji.

Jak złożyć wniosek elektronicznie?

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany, ewentualnie e-dowód,
 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).
 1. Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
 2. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
 3. Wypełniej wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji.
 4. Dołącz wymagane załączniki.
 5. Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
 6. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
  • podpisem zaufanym,
  • e-dowodem,
  • certyfikatem kwalifikowanym. 
 7. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.
 8. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.

Usługa jest bezpłatna.