Program "Mój Prąd" – wszystko co powinien wiedzieć inwestor - IBSENERGIA.PL

Program “Mój Prąd” – wszystko co powinien wiedzieć inwestor

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór do programu priorytetowego “Mój Prąd”.Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dla przyszłych beneficjentów-właścicieli elektrowni słonecznych.

Informacje podstawowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór do programu priorytetowego “Mój Prąd” Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dla przyszłych beneficjentów-właścicieli elektrowni słonecznych.

Program priorytetowy “Mój Prąd” dedykowany jest wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Założenia programu “Mój Prąd”

 • Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Budżet programu: 1 miliard złotych
 • Kto może się ubiegać: osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.
 • Forma: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej niż 5 tysięcy zł na jedno przedsięwzięcie.
 • Start naboru: od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków.
 • Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym, czyli ważne będzie uzyskanie jak największej ilości punktów.
 • Dofinansowanie dotyczy instalacji o mocy od 2kW do 10kW.

Ponieważ średnia cena za 1kWp instalacji w Polsce przekracza kwotę 5.500 zł brutto, można zatem przyjąć, że każda zgłoszona instalacja będzie wnioskować o maksymalną kwotę 5.000 zł. Z prostej kalkulacji można wyliczyć, że programem zostanie objęte 200.000 mikroinstalacji PV. Pula środków powinna zatem wystarczyć przynajmniej do połowy 2020 roku (zakładając zwiększenie ilości montowanych instalacji z obecnych 30.000/kwartał). Naszym zdaniem. jeśli ktoś planuje instalacje PV na swoim domu nie powinien tej decyzji odkładać.

Urządzenia nie starsze niż 24 miesiące od daty montażu

Zapis, na który warto zwrócić uwagę, znajduje się w regulaminie oraz jako jedno z oświadczeń składanych pod odpowiedzialnością karną na wypełnionym wniosku:

Oświadczam, że mikroinstalacja fotowoltaiczna objęta niniejszym wnioskiem o dofinansowanie:
a) dotyczy montażu nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem jej montażu.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Kiedy mogę złożyć wniosek o dofinansowanie
  Po zakończeniu projektu, czyli po przyłączeniu mikroinstalacji do sieci (po wymianie licznika przez OSD na tzw. “dwukierunkowy”). Proszę pamiętać, że jednym z dokumentów załączanych do wniosku jest zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii, które to zaświadczenie jest opatrzone pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.
 2. Czy mogę uzyskać dofinansowanie do rozbudowy instalacji PV? NIE, dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.
 3. Jaką moc może mieć instalacja?
  Dofinansowane są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych; jako zainstalowaną moc instalacji rozumiemy moc modułów PV.
 4. Czy równolegle mogę skorzystać z innego programu dofinansowania?
  NIE, dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.
 5. Czy mogę skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
  TAK, w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego “Mój Prąd” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
 6. Czy mogę złożyć wniosek w wersji elektronicznej?NIE, wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, w kopercie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój Prąd”. Formularz wniosku, dostępny jest w na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad.
 7. Do kiedy mogę złożyć wniosek?
  Nabór terminowy, w którym oceniane przedsięwzięcia porównywane są między sobą poprzez utworzenie listy projektów, trwa do 20.12.2019 roku.
 8. Czy mogę odsprzedać instalację, na która otrzymałem/am dofinansowanie?
  TAK, ale po upływie trzech lat. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.