elektrownie słoneczne

Program "Mój Prąd"
Dofinansowanie do 5000 zł

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Uzyskaj dofinansowanie w formie dotacji, która wynosi 50% wartości instalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 5000 zł.

Program Mój Prąd

OBECNIE SKŁADANIE WNIOSKU TYLKO ONLINE

Program priorytetowy Mój Prąd to wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Własna energia pochodząca z odnawialnych źródeł może prowadzić do zmniejszenia miesięcznych opłat nawet o 90%. Prywatne panele słoneczne w połączeniu ze zmianą sposobu rozliczeniowego to skuteczny sposób na optymalizację gospodarki energetycznej gospodarstwa domowego.

Beneficjenci

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się  w trybie konkursowym.

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 

Wnioski należy składać:

poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl Formularz zgłoszeniowy e-wniosek


Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na komputerze lub ręcznie. Wzory dokumentów znajdują się poniżej:

UWAGA! Dokumenty zaktualizowane 30.03.2020 r.

Wzory dokumentów dotyczących uzupełnień w I-szym naborze znajdują się poniżej:


Uzupełnienie wniosków – obowiązuje od 21.05.2020 r.

Zmiana w Regulaminach I-go i II-go naboru wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym Mój Prąd:

Dodano rozdział pt. „Poprawienie bądź uzupełnienie wniosków” na który składają się paragraf i ustępy o następującej treści:

„§7.

 1. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie NFOŚiGW zastrzega,
  iż w przypadku dwukrotnego bezskutecznego wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia lub poprawienia, wniosek zostanie odrzucony.
 2. W ponownym wezwaniu NFOŚiGW wyznaczy Wnioskodawcy termin na udzielenie odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
 3. O odrzuceniu wniosku Wnioskodawca zostanie poinformowany w drodze mailowej.”

Regulamin I_naboru wniosków

Regulamin II_naboru wniosków

Jak uzyskać dofinansowanie ?

Złóż wniosek online

Od 31.03.2020 r. tylko e-wnioski

Potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód.

Od czego zacząć?

Od przygotowania elektronicznych wersji niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji),
 • Pełnomocnictwo – jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie – nowy wzór obowiązuje od 22.05.2020 r.

Wzór Pełnomocnictwo do złożenia wniosku

Należy też pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl

Elektroniczne wersje dokumentów przygotowane. Co dalej?

Pierwszy krok to wizyta na portalu GOV.PL. Będąc tam należy zalogować się do panelu Mój GOV i wybrać e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”.

 

Oto kolejne wskazówki:

 • Kliknij przycisk Złóż wniosek o dofinansowanie.
 • Zaloguj się (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 • Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że w swoim wniosku podałeś poprawny e-mail. To na ten adres otrzymasz potwierdzenie podjętej decyzji.
 • Dołącz wymagane załączniki.
 • Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie (profilem zaufanym lub jeśli masz – e-dowodem).
 • Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP na panelu Mój GOV i na podany we wniosku adres e-mail.

Gotowe!

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

O ewentualnych brakach lub błędach we wniosku będzie informował e-mail wysłany na adres wskazany w tym wniosku. Usługa jest bezpłatna.

 

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn