Zielona energia w gospodarstwie rolnym - dofinansowania - IBSENERGIA.PL

Zielona energia w gospodarstwie rolnym – dofinansowania

Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2014-2020 został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Dotychczas beneficjenci mogli korzystać z funduszy przeznaczonych na rozwój:

 • produkcji prosiąt (obszar a),
 • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar b),
 • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar c), 
 • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu, czyli głównie inwestycja w maszyny (obszar d),
 • inwestycja w nawadnianie (obszar e)

Kolejnym obszarem dodanym do programu jest  dotacje do przedsięwzięć mających na celu pozyskiwanie tzw. zielonej energii. W tym momencie katalog inwestycji uwzględnia instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Kiedy nabór?

Nabór na wsparcie w tym zakresie zostanie ogłoszony przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji PROW 2014 – 2020 ma to nastąpić na przełomie grudnia 2022 roku i stycznia 2023 r.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dofinansowanie?

Osoby prowadzące działalność rolniczą, zamierzające skorzystać z programu, już teraz powinny odpowiednio się przygotować. Warto już teraz starać się o projekt instalacji fotowoltaicznej. 

Wsparcie będzie obejmowało: 

 • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
 • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
 • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Wysokość wsparcia

 • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
 • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Sprawdź