Agroenergia 2022 - IBSENERGIA.PL

Agroenergia 2022

Droższy prąd to droższa produkcja rolna. W związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej wielu producentów rolnych decyduje się na inwestycję w odnawialne źródła energii.  Przyjmuje się, że prąd stanowi aż 20% całkowitych kosztów, które ponosi gospodarstwo rolne. Idealnym rozwiązaniem jest montaż elektrowni fotowoltaicznej. Dodatkowym argumentem jest możliwość otrzymania dotacji lub niskooprocentowanej pożyczki w ramach programu Agroenergia. 

Dla kogo program Agroenergia?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych. Beneficjent programu musi być w posiadaniu gospodarstwa i prowadzić je osobiście przez minimum rok przed rozpoczęciem starań o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła.
 • osoby prawne, które są właścicielami lub dzierżawcami gruntów i przez co najmniej rok prowadziły działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych.
 • łączna powierzchnia użytków rolnych musi zawierać się w przedziale od 1 do 300 ha.

Agroenergia 2022 – nowe zasady naboru

Program Agroenergia został podzielony na 2 części:

 • część 1 – Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii
 • część 2 – Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Aby zakwalifikować się do programu należy spełnić warunki bezpośrednio związane z inwestycją w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zanim  beneficjent złoży wniosek o dofinansowanie, powinien pamiętać o tym, że:

 • nie może rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu –  zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną na projekt i wykonanie instalacji, jak i zakup podzespołów musi odbyć się już po zakwalifikowaniu do dofinansowania. Panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji muszą być nowe, nie starsze niż 24 miesiące;
 • musi użytkować dofinansowaną instalację przez minimum 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia – za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym lub pozyskanie protokołu odbioru w przypadku instalacji off-grid, magazynu energii lub pompy ciepła;
 • nie może korzystać jednocześnie z innych dofinansowań – takich jak np. dotacje w ramach programu Mój Prąd, czy programu priorytetowego Czyste Powietrze.  Dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulga termomodernizacyjną – odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji. Dopuszczalne jest połączenie dotacji Agroenergia ze środkami zwrotnymi z WFOŚiGW.
 • wsparcie w ramach Agroenergii mogą otrzymać inwestorzy, którzy dopiero planują montaż nowej instalacji, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejącej. Dodatkowym wymogiem jest to, aby mikroinstalacja objęta programem służyła zaspokojeniu własnych potrzeb energetycznych.

Agroenergia 2022 – część 1: mikroinstalacje, pompy ciepła, magazyny energii

Pierwszą część programu Agroenergia wdrożą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.
Program Agroenergia przewiduje dofinansowanie:

 • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,
  służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
 • zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji 

Dofinansowaniem zostaną objęte jedynie te wydatki, które zostały poniesione przed dniem złożenia wniosku przez beneficjenta, w terminie od 01.06.2021 do 30.06.2027 r..

Agroenergia 2022 – część 2: biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Druga część programu przewiduje dofinansowanie zakupu i montażu:

 • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
 • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
 • towarzyszących magazynów energii,  przy czym podobnie jak w przypadku I części programu, otrzymanie środków uwarunkowane jest montażem wymienionej wyżej instalacji.

Agroenergia 2022 – terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków dla rolników, do I części programu Agroenergia  trwa od 01.10.2021 roku do 30.09.2025 roku lub do wyczerpania środków na ten cel. Nabór do I części obejmuje mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.

Nabór wniosków w II części programu, dotyczącej biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych trwa od 20.07.2021 roku do 30.09.2022 roku, lub do wyczerpania alokacji środków.

Obsługą zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiednie dla miejsca zamieszkania beneficjenta.

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Przygotować konto na Portalu Beneficjenta odpowiednim dla danego WFOŚiGW – stamtąd będzie można pobrać dokumenty potrzebne do udziału w programie.
 2. Pobrać i uzupełnić interaktywny wniosek w formacie PDF. Będzie on dostępny w zakładce “Agroenergia”.
 3. Następnie należy sprawdzić poprawność danych i wysłać przygotowany wniosek za pomocą “Skrzynki podawczej – PDF”, która jest dostępna w Portalu Beneficjenta.
 4. Konieczne jest także wydrukowanie wypełnionego wniosku, podpisanie go i dostarczenie w wersji papierowej, wraz z załącznikami do WFOŚiGW odpowiedniego dla miejsca zamieszkania beneficjenta.

Agroenergia 2022 – ważne informacje

Inwestycja w odnawialne źródła energii w działalności rolniczej jest coraz bardziej opłacalna. Mają na to wpływ nie tylko stale rosnące ceny prądu czy gazu, ale także świadomość proekologiczna i poprawa wizerunku.  Proekologiczne gospodarstwa są coraz bardziej doceniane nie tylko przez rządowe programy, takie jak właśnie Agroenergia, ale także przez samych konsumentów. 

Najważniejsze zasady programu Agroenergia:

 • inwestycja nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu,
 • dofinansowanie wypłacane jest po zakończeniu inwestycji i ma charakter refundacji poniesionych przez inwestora kosztów,
 • instalowane urządzenia muszą być nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem montażu,
 • dofinansowanie obejmuje jedynie nowopowstające instalacje, a nie modernizację lub rozbudowę już istniejących,
 • dotację można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, ale nie z innymi programami realizowanymi ze środków publicznych (np.Mój Prąd, Czyste Powietrze).

Dofinansowania w ramach programu Agroenergia obejmują nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także turbiny wiatrowe, instalacje kombinowane oraz magazyny energii. Każdy właściciel gospodarstwa rolnego ma szansę dopasować źródło odnawialnej energii nie tylko do potrzeb, ale także do możliwości posiadanej infrastruktury

Potrzebujesz pomocy? Nasi specjaliści zaproponują najkorzystniejsze rozwiązania dla Twojej działalności rolniczej.