Moje Ciepło - dofinansowanie do pomp ciepła - IBSENERGIA.PL
MOJE CIEPŁO
Pompa Ciepła z dotacją w nowych domach

Moje Ciepło - cel programu

Celem programu “Moje ciepło” jest zachęcenie do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania – chodzi konkretnie o wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych.

Program wspiera zakup i montaż pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych, co przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Beneficjenci programu

Program jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  1. nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
    albo
  2. złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Współfinansowaniu inwestycji podlegają:

POMPY GRUNTOWEzakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem.
POMPY POWIETRZE/POWIETRZEzakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem.
POMPY POWIETRZE/WODAzakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z  osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Wysokość dofinansowania

Formą wsparcia udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła. Maksymalne dofinansowanie jednej instalacji wyniesie 21 tys. zł w przypadku pomp gruntowych oraz 7 tys. zł w przypadku pomp powietrznych, a budżet całego programu to 600 mln zł pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego.

Środki na program “Moje Ciepło” będą pochodzą z unijnego Funduszu Modernizacyjnego, zasilanego z wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach systemu ETS. Operatorem polskiej części Funduszu Modernizacyjnego został Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

O Programie

Kwota dotacji
 

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż

21 000 zł

Czas trwania Programu
 

Nabór ciągły:  

31 grudnia 2026 r.

lub do wyczerpania puli środków.

Beneficjenci
 

Dla osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Na co
 

Zakup i instalacja:
pompy ciepła typu: gruntowa, powietrze/powietrze lub powietrze/woda

Warunek
 

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe (również w okresie trwałości inwestycji).

Jak złożyć wniosek
 

Samodzielnie – wniosek elektroniczny można złożyć na stronie www.mojprad.gov.pl

 I-BS.pl oferuje wsparcie przy składaniu wniosków.