Program "Mój Prąd 4.0" - nabór od 15 kwietnia 2022 r. - IBSENERGIA.PL

Program “Mój Prąd 4.0” – nabór od 15 kwietnia 2022 r.

Program Mój Prąd 4.0 startuje już 15 kwietnia

15 kwietnia 2022 r. ruszy program Mój Prąd 4.0. Dotacją do ponad 20 tys. zł zostaną objęte nie tylko mikroinstalacje fotowoltaiczne, ale także magazyny energii i ciepła i inteligentne systemy zarządzania energią. Z dotacji będą mogli skorzystać prosumenci rozliczający prąd z fotowoltaiki w nowym systemie net-billing, który obowiązywał będzie od 1 kwietnia br.

Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20 tys. złotych.

Cele programu Mój Prąd 4.0

Kluczowym celem programu jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.

Działania mają na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o 910 000 ton w ciągu roku, a wskaźnik dodatkowej zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej 1200 MW.

Przedsięwzięcia prowadzone w ramach programu muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu oraz powinny zapewnić poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu.

Kto dofinansowanie z Mój Prąd 4.0? Co podlega dofinansowaniu?

Program Mój Prąd 4.0 adresowany jest w dalszym ciągu do osób fizycznych mających zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), ale obecnie – poza dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznej – będzie można również uzyskać dofinansowanie do nowych komponentów, sprzyjających upowszechnianiu w kraju bezpiecznej, przemyślanej i dzięki temu efektywnej energetyki rozproszonej. Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji obejmie urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”. Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie do urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną. Reasumując, do dofinansowania z NFOŚiGW kwalifikowane będą następujące koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Wysokość dofinansowania - Mój Prąd 4.0

  • instalacja fotowoltaiczna – do 4 000 zł
  • instalacja fotowoltaiczna + dodatkowe elementy – do 5 000 zł
  • magazyn ciepła – do 5 000 zł
  • magazyn energii elektrycznej – do 7 500 zł
  • dofinansowane HEMS/EMS (sterowanie i zarządzanie energią z fotowoltaiki) – do 3 000 zł
  • MAKSYMALNA SUMA DOTACJI – do 20500 zł (+ dodatkowe elementy) 

Do kiedy będzie prowadzony nabór w ramach Mój Prąd 4.0?

Nabór będzie prowadzony przez NFOŚiGW od 15 kwietnia br. do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy. Okres kwalifikowalności kosztów będzie liczony od 1 lutego 2020 r.

O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Dotacje z programu Mój Prąd 4.0 tylko w systemie net-billing

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” będzie przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów  – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.

Program ma na celu promowanie nowego systemu rozliczania się prosumentów, czyli net-billingu. Dlatego też nabór wniosków rozpocznie się 15 kwietnia 2022 r., aby umożliwić wdrożenie nowego systemu rozliczeń również w okresie przejściowym. Dodatkowo finasowaniem zostaną objęci wnioskodawcy, którzy z własnej inicjatywy postanowią z już funkcjonującą fotowoltaiką przejść na system rozliczania net-billing.

Program Mój Prąd 4.0 a ulga termomodernizacyjna

Tak jak w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, możliwe będzie połączenie dofinasowania z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do rozliczenia zostaną pomniejszone o kwotę przyznanej dotacji z NFOŚiGW. Wysokość ulgi będzie zależała od zakresu rzeczowego inwestycji. W przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, prosument powinien doliczyć dofinansowanie do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.